الي عشاق اللغة الفارسية هذه ترجمة اغننية القيصر كاظم الي اللغة الفارسية

و اني احبكي لكنمن تو را دوست دارم ولیاخاف اخاف اخاف التورط فيكمی ترسم می ترسم می ترسم که به تو وابسته بشومالتعلق فيكبه تو تعلقپیدا کنمالتوحد فيكو با تو یکی بشومو اني احبكيو من تو را دوستدارم

فقد علمتني التجاربتمام داستان های عشقی که داشتم به من آموختنداناجتنب عشق النساءکه از دوست داشتن زنان دوری کنمو موج البحارو هم چنیناز امواج دریا(اينجا عشق زنان را به امواج دريا تشبيه كرده است)
و انياحبكيو من تو را دوست دارم
دعيني اصب لكي الشايمن را صدا بزن که برای تو چای بریزمانت خرافيةالحسن هذا الصباحتو زیبایی جادویی دراین صبح دم هستی

دعيني اترجم بعض كلام المقاعد ومن را صدا بزن تا سخنان صندلی که تو بر رویآن می نشینی را برایت ترجمه کنمهي ترحب فيكيدر حالیکه صندلی به تو خوش آمدمی گویددعيني اعبرعما يدور ببال الفناجين ومن را صدا بزن تا تمام افکارفنجانی که تو با آن چای می نوشی را برایت بخوانمهي تفكر في شفتيكيدرحالیکه فنجان به نزدیک شدن به لب های تو فکرمی کند

أأعجبك الشاي؟؟آیا از چای خوشت آمد؟و هل تكتفين كما كنت دوما بقطعةسكر؟؟و آیا باز به داشتن یک ذره شکر مثل همیشه راضی هستی؟

أما أناولیکن منفافضل وجهكي من غير سكرصورت تو را بدون شکر دوستدارم

دعيني اقول بكل اللغات التي تعرفينمن را صدا بزن تا با تمام زبان هایی کهتو می شناسیولا تعرفينو زبان هایی که نمی شناسی بگویم

احبك انتيدوستت دارماحبك انتيدوستت دارم

دعيني افتش عن مفردات تكون بحجم حنيني اليكيمن را صدا بزن تا کلمه هایی راپیدا کنم که در حد و اندازه مهربانی من به تو باشنددعيني افكر عنكيمن راصدا بزنتا به تو فکر کنمو اشتاق عنكيو به خاطرت دلتنگی کنمو ابكي واضحك عنكيو برای تو گریه کنم و بخندمو الغي المسافات بين الخيال و بيناليقينو تمام مسافت های بین خیال تا واقعیت را از بین ببرم
دعيني انادي عليك بكل حروف النداءمن را به کنار خودت بخوان تا اسم تورا با تمام حروف الفبا صدا بزنملعلي اذا ما تغنيت باسمك من شفتي تولدينبرایاینکه اگر اسم تو را ترانه نکردم تو بین لب های من متولد شوی

دعيني اؤسس دولة عشقمن را صدا بزن تا سرزمین عشقی بسازمدولة عشقتكونين انت المليكة فيهاسرزمین عشقی که تو ملکه آن خواهی شدو أصبح فيها اناانا انا .... اعظم العاشقينو من در آن بزرگترین عاشق زمین خواهم بود
و اني احبكيو من تو را دوست دارم
للمزيد
http://arabirayan2.blogfa.com/post-36.aspx